logotype

...

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do
Niepublicznego Przedszkola Artystycznego ?MARZENIE? w Krakowie

 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w  czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązujące przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu  i innych dzieci w przedszkolu  COVID-19.
 3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie dzieci wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperaturyw trakcie jego pobytu w przedszkolu.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko tymczasem  nie będzie wychodziło na spacery poza przedszkole podczas pobytu w przedszkolu.
 10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko będzie przyjmowane w  przedszkolu w szatni. W przypadku gdy w szatni będzie więcej niż dzieci ze swoimi rodzicami, będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami przedszkola w bezpiecznej odległości.
 11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji. Nauczyciel lub dyrektor powiadamia o zaistniałym zdarzeniu terenową jednostkę sanepidu.  
 12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Przedszkola.
 13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektor Przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie przedszkola dostępnymi dla Rodziców.
 14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
 15. Numery telefonów rodzica/ prawnego opiekuna  do tzw. szybkiego  kontaktu:   

 

1)       ?????????????????.?

 

2)       ??????????????????

                                    

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

     1.????..?????.????                                   2. ?.???.??????????

     Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                               Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Strefa rodzica