logotype

...

Upoważnienie do odbioru dziecka
Niepublicznego Przedszkola Artystycznego ?MARZENIE? w Krakowie

 

Ja niżej podpisany/a:

???????????????        

        (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

upoważniam w roku szkolnym 2020/2021 do odbioru mojego dziecka:

 

 

???????????????????????????????..

                                                                  (imię i nazwisko dziecka)

Panią/Pana:

 

/Proszę wypełnić czytelnie/

 

Imię i nazwisko

Seria i numer dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej

Numer telefonu kontaktowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam że wyżej wskazane osoby są pełnoletnie/są powyżej 13 roku życia oraz że biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego odbioru przez wyżej wskazaną osobę.

 

 

???????????????        

           (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)      

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Artystyczne ?MARZENIE?  z siedzibą ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 13D,  w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania podstawy do wydania dziecka innej osobie niż rodzic lub opiekun prawny.

 

Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także ich usunięcia.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy a następnie zostaną zniszczone.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny.
  4. Dane przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art.  102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego.
  5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany a Twoje dane nie będą profilowane.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dyrektor  Niepublicznego Przedszkola Artystycznego ?MARZENIE?  ,ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 13D,  w Krakowie.

Strefa rodzica