logotype

.

..

.

 Zdrowych, rodzinnych, pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych. Moc prezentów od zajączka, co koszyczek trzyma w rączkach. Smacznego jajeczka i kruchego ciasteczka. Mały kurczaczek niech spełni marzenia - wiary, radości, miłości, spełnienia.

{gallery}2021{/gallery}

Nowy system zamawiania posiłków

Szanowni Państwo, 

od 6 listopada 2020r. wprowadzamy nowy system zamawiania posiłków ?zamowposilek.pl?. Rejestracja jest już uruchomiona. Aby się zarejestrować prosimy kliknąć w poniższy link: 

https://bit.ly/324eHcj 

Rejestracja jest również możliwa na naszej stronie internetowej: 

https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration

 

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki aby otworzyć): 

jak się zarejestrować:

https://youtu.be/mVUF8pUVsQM

jak płacić i zamawiać posiłki:

https://bit.ly/2J7o0xz 

 

Nasz system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy aby móc zamówić posiłki należy najpierw dokonać wpłaty zaliczki, a potem złożyć zamówienie. 

Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony.

  Jak to zrobić:

-     w telefonie z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne)  należy wejść w ?Sklep Play? (Google Play), w telefonie firmy iPhone należy wejść w sklep ?App Store?.

-     następnie wyszukać ?zamowposilek.pl? z ikonką   

-     kliknąć ?zainstaluj? i ?otwórz?

-     pozostaje już tylko zalogowanie się ? login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie nadano przy pierwszym logowaniu 

Zamówienie lub odwołanie śniadań można złożyć w aplikacji najpóźniej w dniu poprzedzającym wydanie posiłku do godziny 14:00. Zamówienie lub odwołanie obiadów i podwieczorków można złożyć w aplikacji najpóźniej w dniu wydania posiłku do godziny 8:30. Informacje na temat cen wybranych posiłków i zestawów, oraz kosztów wyżywienia na wybrany okres znajdą Państwo po zalogowaniu w aplikacji. 

W razie problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta bok@zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę "Pomoc > Wyślij wiadomość?. W ?Pomocy? znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.

 

Pozdrawiamy

 Zespół zamowposilek.pl


 

...

Upoważnienie do odbioru dziecka
Niepublicznego Przedszkola Artystycznego ?MARZENIE? w Krakowie

 

Ja niżej podpisany/a:

???????????????        

        (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

upoważniam w roku szkolnym 2020/2021 do odbioru mojego dziecka:

 

 

???????????????????????????????..

                                                                  (imię i nazwisko dziecka)

Panią/Pana:

 

/Proszę wypełnić czytelnie/

 

Imię i nazwisko

Seria i numer dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej

Numer telefonu kontaktowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam że wyżej wskazane osoby są pełnoletnie/są powyżej 13 roku życia oraz że biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego odbioru przez wyżej wskazaną osobę.

 

 

???????????????        

           (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)      

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Artystyczne ?MARZENIE?  z siedzibą ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 13D,  w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania podstawy do wydania dziecka innej osobie niż rodzic lub opiekun prawny.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także ich usunięcia.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy a następnie zostaną zniszczone.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny.
 4. Dane przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art.  102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego.
 5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany a Twoje dane nie będą profilowane.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dyrektor  Niepublicznego Przedszkola Artystycznego ?MARZENIE?  ,ul. Kużnicy Kołłątajowskiej 13D,  w Krakowie.

...

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU  ARTYSTYCZNYM ?MARZENIE?

W KRAKOWIE, UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 13D

 

 

 PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.03.2020r   ( Dz. U. 2020 poz. 374)
 5. Na podstawie art.8a ust.5 pkt 2  ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

CEL PROCEDURY

 

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w  przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

ZAKRES PROCEDURY:

Procedury dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie przedszkola.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA ? ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dyrektor:

 1. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka u którego występuje podejrzenie zachorowania.
 2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.

  Rodzice (opiekunowie prawni):

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa .
 2. Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa.
 3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 4. Aktualizują numery telefonów, dzięki którym przedszkole może skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 5. Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych.
 6. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

Nauczyciele:

 1. Informują dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania.
 2. Zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania.
 3. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci.
 4.  Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

Personel obsługowy:

 1. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.
 2. Niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie wszystkich rodziców oraz pracowników przedszkola z treścią niniejszej procedury.

 Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

I. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA.

 1. Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:

1)       używanie atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;

2)       używanie termometru bezdotykowego.

2.  Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

1)       używanie indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe adekwatnie do sytuacji ;

2)       znajomość  instrukcji wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;

3)       zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

3. Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:

1)       oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19;

2)       systematyczna dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola;

3)       systematyczna dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym;

4)       usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci zabawek i pomocy nie nadających się do dezynfekcji lub skutecznego uprania;

5)       systematyczna dezynfekcja parownicą  wykładzin dywanowych; dywanów, firanek,

6)       wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci;

7)       przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola;

 

II. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

 1. 1.       W związku ze stanem epidemicznym przyjmowana jest  taka ilość dzieci jak określają aktualnie obowiązujące wytyczne GIS.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach umożliwiających organizację uwzględniającą zachowanie wytycznych GIS. 
 3. Godziny funkcjonowania poszczególnych grup są dostosowane do wytycznych GIS, w przypadku zmiany wytycznych ilość dzieci, ilość grup oraz godziny ich pracy mogą ulec zmianie.
 4. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele/opiekunowie.
 5. Grupa dzieci najmłodszych będzie miała organizowane leżakowanie.
 6. W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie rozdysponowana z zachowaniem wytycznych GIS.
 7. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym jest codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci.
 8. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządzi wyłączenie z użytku placu zabaw.
 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek z domu.
 10. Pomieszczenia przedszkola są utrzymywane w czystości zgodnie  z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

12. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

 1. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych ? poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.
 2. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie.
 3. Personel przedszkola powinien zachować dystans społeczny miedzy sobą,  wynoszący min. 1,5 metra.

 

III.  ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Rodzice zobowiązani są:

1)       do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;

2)       udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu;

3)       ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;

4)       stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie I części szatni przedszkola
 i kancelarii (maseczka, dezynfekcja rąk);

5)       udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6)       udzielenia aktualnych numerów telefonów, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;

7)       do akceptacji zmian organizacji pracy przedszkola jeżeli będą tego wymagały wytyczne GIS. 

8)       Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania   dystansu społecznego.

9)       Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

10)   Rodzice wprowadzają i odbierają dzieci w następujący sposób: Dziecko będzie przyjmowane
w  przedszkolu, w szatni gdzie może przebywać 2 rodziców ze swoimi dziećmi. W przypadku , gdy
w szatni będzie więcej niż wymieniona liczba osób, pozostali rodzice proszeni są o oczekiwanie na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami przedszkola w bezpiecznej odległości.

Po odebraniu dziecka rodzic  jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.

11)   W obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury / graniczna 37°C/ lub innych objawów chorobowych np. kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu.

12)   Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury dziecka.

13)   Rodzic/opiekun prawny przekazuje pracownikowi  wypełnione dokumenty:

- oświadczenie rodzica/opiekuna

- upoważnienie do odbioru dziecka

 

IV ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU.

 1. W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tą samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.
 2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej sali.
 3. Nauczyciele  będą pełnić funkcje dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, będą  prowadzić zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.
 4. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu i konieczność ich stosowania m.in.:

1)       częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;

2)       unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.

 1. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
 2. Nauczyciele przestrzegają ustalonego harmonogramu korzystania poszczególnych grup z ogrodu przedszkolnego i innych pomieszczeń w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 3. Nauczyciele wspólnie z opiekunką dziecięcą ustalą godziny wietrzenia sal oraz wyjścia do ogrodu w miarę możliwości.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 5. Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony ? przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.
 6. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu społecznego.

 

 

V. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

 1. Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 2m. W przypadku nie możności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 3. Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.
 4. Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C i wyparzać.
 6. Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracownika kuchni na wózek  kelnerski  i przekazywany   opiekunce dziecięcej z zachowaniem wymaganego dystansu.  
 7. Opiekunka dziecięca po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków oddaje naczynia  do kuchni.
 8. Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty ? szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie.
 9. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.
 10. Korzystanie z usług sprawdzonych dostawców.
 11. Przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy.

 

VI. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywać dystans społeczny.
 2. Pracownik oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci powinien według własnego uznania:

1)       stosować środki ochrony osobistej /maseczka ochronna lub przyłbice, rękawiczki/ adekwatnie do sytuacji;

2)       przestrzegać ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci;

3)       dokonać  pomiaru temperatury dzieciom przy pomocy termometru bezdotykowego;

4)       odmówić przyjęcia dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura ? graniczna 37°C);

5)       pomagać  w rozbieraniu się i ubieraniu dziecku w szatni;

6)       przekazać  dziecko bezpośrednio do nauczyciela danej grupy.

 

 

 1. Do obowiązków  opiekunek dziecięcych   należy w szczególności:

1)       regularne mycie rąk wodą z mydłem;

2)       pomoc nauczycielowi szczególnie w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;

3)       ewentualne stosowanie odzieży ochronnej, maseczek, przyłbic, w wyjątkowych przypadkach fartucha;

4)       wietrzenie sal w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

5)       ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;

6)       dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;

7)       utrzymanie w czystości i dezynfekowanie w dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy;

8)       nakrywanie do posiłku na chwilę przed porcjowaniem;

7)       zgłaszanie złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19;

8)       systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

 

VI POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personel powyżej 60. roku życia lub z istotnych problemów zdrowotnych.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

 

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 01 .09  2020 r.

...

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do
Niepublicznego Przedszkola Artystycznego ?MARZENIE? w Krakowie

 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w  czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązujące przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu  i innych dzieci w przedszkolu  COVID-19.
 3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie dzieci wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperaturyw trakcie jego pobytu w przedszkolu.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko tymczasem  nie będzie wychodziło na spacery poza przedszkole podczas pobytu w przedszkolu.
 10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko będzie przyjmowane w  przedszkolu w szatni. W przypadku gdy w szatni będzie więcej niż dzieci ze swoimi rodzicami, będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami przedszkola w bezpiecznej odległości.
 11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji. Nauczyciel lub dyrektor powiadamia o zaistniałym zdarzeniu terenową jednostkę sanepidu.  
 12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Przedszkola.
 13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektor Przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie przedszkola dostępnymi dla Rodziców.
 14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
 15. Numery telefonów rodzica/ prawnego opiekuna  do tzw. szybkiego  kontaktu:   

 

1)       ?????????????????.?

 

2)       ??????????????????

                                    

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

     1.????..?????.????                                   2. ?.???.??????????

     Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                               Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

.

Szanowni  Państwo!

 

Nasze przedszkole JEST JUŻ OTWARTE od 11maja 2020r. 

Jest to troszkę inne przedszkole, ale wszyscy  dajemy radę

 i widzimy radość Dzieci.

 

Prosimy o zapoznanie  się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z  naszych usług.

 

Ograniczenia te wynikają z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami kadrowymi, lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

 

 Procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 , z którą będziecie się Państwo zapoznawać jest przygotowana w taki sposób, że  obejmuje bezpieczeństwo dzieci, pracowników i rodziców na wypadek pracy wszystkich  grup  w przedszkolu.

 

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w najbliższym czasie, należy zapoznać się z  Procedurą Bezpieczeństwa oraz zasadami postępowania.  Jeżeli  Państwo akceptujecie te warunki, a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Waszemu dziecku osobistej opieki, to BARDZO PROSIMY,

 

aby wypełnić WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA (zał. nr1)
i odesłać na adres mailowy przedszkola:

 przedszkole­@marzenie.org.pl

 

 

Termin nadsyłania wniosków do 18.05.2020r.

 

 

W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola,  rano,  należy przekazać pracownikowi przedszkola  podpisany WNIOSEK ( zał.1)  i OŚWIADCZENIE ( zał.2 )

 

INFORMACJA O PRACY PRZEDSZKOLA NA NOWYCH ZASADACH

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik nr 1 WNIOSEK RODZICA

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICA

 

.

Szanowni Państwo !!!

Zapoznajcie się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi
z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania ( załączniki). Jeżeli je zaakceptujecie a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Waszemu dziecku osobistej opieki, do 18.05.2020r. wypełnijcie WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA i odeślijcie na adres mailowy przedszkola: przedszkole@marzenie.org.pl . We wniosku wpiszcie Państwo datę, którą uznacie za bezpieczną bądź w waszej sytuacji bardzo potrzebną. To ułatwi przygotowanie i zaplanowanie organizacji pracy przedszkola na najbliższą  przyszłość.

Pamiętajcie KochaniJ , że wytyczne są bardzo rygorystyczne i wszystkich w tej chwili nie da się przyjąć, dlatego  :

 • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

 1. 1.      PRACA ODDZIAŁU:
  1. Zostaną uruchomione 3 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie po
   12 dzieci, nauczyciel oraz opiekunka dziecięca.
  2. Poszczególne grupy funkcjonują w stałych godzinach i w wyznaczonych stałych salach w godz.:
   Grupa Troskliwe Misie -    9.00  - 16.00   

            Grupa Krasnoludki  ?  8.00  - 15.00   

            Grupa Smerfy  ? 7.00  - 14.00

W szczególnych przypadkach należy w sprawie godzin pobytu dziecka w przedszkolu  rozmawiać z dyrektorem

 1. W przedszkolu została utworzona izolatka dla dzieci z objawami COVID-19. Dziecko zostaje odizolowane w takiej sytuacji od grupy i wraz z pracownikiem przedszkola oczekuje na przybycie rodzica.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY  GRUPY.

Sala została przygotowana ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (   pluszaki, książki, itp).

 1. 2.      ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:
 2. Rodzice przyprowadzają i odbierają  dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole ( szatnia ). Następnie   proszeni są  o  opuszczenie  przedszkola w celu minimalizowania zagrożeń COVID-19.
 3.  Po odebraniu dziecka przez pracownika przedszkola i zmierzeniu dziecku temperatury,  Rodzice   opuszczają teren przedszkola.
 4. Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone  do sali pod opiekę nauczyciela.

 

Jeżeli w szatni  przebywają inni Rodzice z dziećmi, prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą ok. 2 m.

Strefa rodzica