logotype

Oferta

Ambicją przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju indywidualnego Dziecka oraz kształtowanie Jego zdolności i talentów.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE W RAMACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

W ramach czesnego przedszkole oferuje usługę edukacyjną:

 • zajęcia dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, a w nich między innymi sytuacje edukacyjne wyrabiające gotowość dzieci do nauki czytania i pisania, podjęcia nauki w szkole, ,
 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • zajęcia wspomagająco - korygujące rozwój dziecka,
 • zajęcia doskonalące rozwój mowy i myślenia,
 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia plastyczne.

Wszystkie zajęcia 5 razy w tygodniu

Zajęcia podstawowe w ramach czesnego:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • język angielski,
 • rytmika,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • tańce,
 • warsztaty plastyczne.

Wszystkie zajęcia raz w tygodniu

PROJEKTY EDUKACYJNE:

 • Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

  czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

  Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych
  i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

  Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.

  Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób
  z niepełnosprawnością.

  Cele szczegółowe:
  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
  • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
  • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną 
     polszczyzną.
  • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
  • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
  • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się
     bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
  • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
  • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
  • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

  Projekt realizowany będzie od października 2020 do maja 2021r. przez grupę Krasnoludków. Po zrealizowaniu wszystkich zadań i zakończeniu projektu cała grupa otrzyma dyplomy
  i certyfikaty.

   

 • Projekt - Sensoplastyka:

Sensoplastyka jest poznawaniem otaczającego nas świata poprzez połączenie silnych doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych i słuchowych. Mnogość faktur, tekstur, smaków oraz cała paleta barw. Wprowadzenie spójnych działań sensoplastycznych w pracy z dziećmi wpływa na rozwój ich zmysłów, rozwijanie kompetencji interpersonalnych oraz intrapersonalnych,  kreatywności oraz twórczego myślenia, oraz swobodę działania. Dzięki oddziaływaniu na układ nerwowy bardzo korzystnie wpływa także na rozwój mowy. Na naszych zajęciach będziemy więc dotykać, próbować, wąchać... Ale przede wszystkim będziemy się BRUDZIĆ świetnie się przy tym BAWIĄC! A z racji iż, sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych - działania sensoplastyczne sprzyjają również relaksacji, a wiadomo – zrelaksowane i szczęśliwe DZIECKO to szczęśliwy RODZIC! :) 

 

 • Ogólnopolski projekt eduykacyjny " Z kulturą mi do twarzy":


  Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
  i respektowanie norm społecznych.

  Termin realizacji: 1 października 2020 –14 maja 2021

  Cele projektu wynikającym z podstawy programowej jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

  Cele szczegółowe:
  - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
  - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
  - współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
  - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
  - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
  - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami
     i historią w sposób dostępny dziecku,
   - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
  - współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

   

 • English is easy:

Prowadząca: mgr Katarzyna Gnatek

Przygotowanie dzieci do posługiwania się jak najlepiej językiem obcym, należy zacząć już od najmłodszych lat. Aby to osiągnąć należy dziecko zaciekawić tym językiem. Dlatego zajęcia z języka angielskiego, będą w dużej mierze prowadzone przez zabawę, co sprawi, że będzie to dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę. Dzieci w wieku przedszkolnym stosunkowo szybko przyzwyczajają się do brzmienia obcej mowy i bez większego wysiłku uczą się rozumieć np. nauczyciela mówiącego do nich po angielsku. Dlatego dzieci na zajęciach poznawać będą również dużo piosenek i wierszyków w tym języku. Również przekazywanie dzieciom prostych komunikatów w języku angielskim, sprawi, że szybko zaczną je rozumieć a nawet sami zaczną się nimi posługiwać. W celu rozwijania wyobraźni, dzieci na zajęciach będą mogły słuchać oraz sami tworzyć historyjki w języku angielskim, co również pozwoli im ćwiczyć swoją pamięć. Prowadząc język angielski postaram się rozwijać u podopiecznych ciekawość tym językiem, wzbogacić słownictwo oraz przygotować podstawy do dalszej nauki
w szkole.   

                                                                                       

 • Specjalni goście przedszkola:

  Program poświęcony ciekawym gościom, których zapraszamy do naszego przedszkola. Interesujący ludzie wykonujący codzienne-niecodzienne zawody. Zaproszeni zostają także rodzice naszych przedszkolaków. W trakcie spotkań dzieci poznają specyfikę i charakter pracy różnych zawodów, zainteresowania  i pasje osób dorosłych.

   

Z kwoty czesnego przedszkole finansuje wszystkie wyżej wymienione zajęcia.

Zwiększona ilość zajęć możliwa, dodatkowo płatna przez Rodziców.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • język angielski,
 • dogoterapia,
 • robotyka,
 • religia (na życzenie rodziców),
 • inne według potrzeb rodziców.

Zajęcia dodatkowe płatne przez Rodziców

METODY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz,
 • pedagogika zabawy KLANZA,
 • metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana,
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • praca metodą projektów,
 • drama – zabawy w teatr na co dzień,
 • folkoterapia czyli granie na wszystkim,
 • bajkoterapia,
 • aktywne słuchanie muzyki.

FORMY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • udział w koncertach muzycznych w Filharmonii Krakowskiej,
 • uroczystości w przedszkolu,
 • wycieczki,
 • obchodzenie urodzin jako wyjątkowego wydarzenia,
 • spotkania z ciekawymi zawodami,
 • organizacja konkursów.

DROGI RODZICU!

W Przedszkolu „MARZENIE” dbamy o to, aby dać Ci pewność, że Twoje dziecko jest kochane i szanowane oraz ma zapewnioną najlepszą edukację i opiekę.

Strefa rodzica